พัทยา – นาเกลือ

พัทยาที่เดิมเพิ่มเติมคือ “นาเกลือ”

ขอบเขตการพัฒนาพื้นที่นาเกลือ

โครงการพัฒนานาเกลือ แผน 5 ปี

(ปี 2562 - 2565)
13
โครงการทั้งหมด
0
รอดำเนินการ
13
กำลังดำเนินการ
0
ดำเนินการแล้วเสร็จ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เคียงคู่พัทยาอย่างภาคภูมิ

ข้อมูลการบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ

61
ร้านค้า - ซูปเปอร์มาร์เก็ต
22
ร้านอาหาร
21
ที่พัก
13
บริการด้านการเงิน
9
บริการด้านสุขภาพ
12
สถานที่ศาสนา
7
การคมนาคม
5
สถานที่ท่องเที่ยว
2
ตำรวจ
13
สาธารณูปโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์