ปี 2563
ปี 2564 (มีนาคม - เมษายน)

แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)