การประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก - พื้นที่นาเกลือ

การประเมิน
ปี 2562
(2019)
0
ผลสัมฤทธิ์
8
เริ่มใช้มาตรการ
22
มีมาตรการ
10
มีความเสี่ยง
การประเมิน
ปี 2563
(2020)
0
ผลสัมฤทธิ์
17
เริ่มใช้มาตรการ
16
มีมาตรการ
7
มีความเสี่ยง
การประเมิน
ปี 2564
(2021)
0
ผลสัมฤทธิ์
18
เริ่มใช้มาตรการ
17
มีมาตรการ
5
มีความเสี่ยง
การประเมิน
ปี 2565
(2022)
0
ผลสัมฤทธิ์
24
เริ่มใช้มาตรการ
16
มีมาตรการ
1
มีความเสี่ยง