การประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก - พื้นที่นาเกลือ ปี 2563

ระดับการประเมิน

ผลสำเร็จ

การนำไปใช้

มีมาตรการ

มีความเสี่ยงสูง

การบริหารจัดการ (หมวด A)

เศรษฐกิจ - สังคม (หมวด B)

วัฒนธรรม นักท่องเที่ยว การลดผลกระทบเชิงลบ (หมวด C)

สิ่งแวดล้อม (หมวด D)

การประเมิน
ปี 2562
(2019)
0
ดี
0
ยังต้องปรับปรุง
0
มีความเสี่ยง
0
มีความเสี่ยงสูง
การประเมิน
ปี 2563
(2020)
0
ดี
0
ยังต้องปรับปรุง
0
มีความเสี่ยง
0
มีความเสี่ยงสูง
การประเมิน
ปี 2564
(2021)
0
ดี
0
ยังต้องปรับปรุง
0
มีความเสี่ยง
0
มีความเสี่ยงสูง