การประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก - พื้นที่นาเกลือ ปี 2563

ระดับการประเมิน


ผลสำเร็จ


การนำไปใช้


มีมาตรการ


มีความเสี่ยงสูง

การบริหารจัดการ (หมวด A)

เศรษฐกิจ - สังคม (หมวด B)

วัฒนธรรม นักท่องเที่ยว การลดผลกระทบเชิงลบ (หมวด C)

สิ่งแวดล้อม (หมวด D)

การประเมินปี 2562 (2019)

0
ดี
0
ยังต้องปรับปรุง
0
มีความเสี่ยง
0
มีความเสี่ยงสูง

การประเมินปี 2563 (2020)

0
ดี
0
ยังต้องปรับปรุง
0
มีความเสี่ยง
0
มีความเสี่ยงสูง