การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่อย่างยืน

เกณฑ์ GSTC สำหรับแหล่งท่องเที่ยว
Version 2.0

A

การจัดการความยั่งยืน
(Sustainable Management)

B

ความยั่งยืนด้านสังคม-เศรษฐกิจ
(Socio-economic sustainability)

C

ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม
(Cultural sustainability)

D

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental sustainability)

พื้นที่การพัฒนา

OLD TOWN NAKLUA
Quality coast

นาเกลือเมืองเก่า

OLD TOWN NAKLUA

ชายหาดพัทยา

PATTAYA BEACH